За научния и видовете преводачески услуги – 1

В художествените текстове се използват единици и средства от всички стилове, но всички тези стилови елементи се включват в специална литературна система и придобиват нова, естетическа функция. Разбира се, литературните текстове са разделени на видове. Например, съответстващи на литературни жанрове. Всеки от видовете ще има своя художествена и функционална специфика. Въпреки това, независимо от жанра на текста, основната задача на преводача на литературни текстове е да предаде художествените и естетически достойнства на оригинала, да създаде пълноценен литературен текст на целевия език. Именно заради това преводачески услуги са толкова специфични.

Близък до литературния превод по своите текстообразуващи функции и имащ многовековна традиция, преводът на религиозни произведения обхваща превода на канонични книги на Светото писание, жития на светци, богословски съчинения и др. и има свои собствени традиции.

Информативният превод се противопоставя на литературния превод и превода на религиозни произведения. Информационен (нехудожествен, специален) превод е превод на текстове, чиято основна функция е да информират, да съобщават определена информация, а не да оказват художествено и естетическо въздействие върху читателя. Обичайно е да се отнасят към такива текстове всички материали с изключение на художествена литература и религиозни писания. Основната задача на преводача на такива текстове е най-пълното предаване на информацията, съдържаща се в тях, осигурявайки инвариантност на ниво съдържание.

 

Преводачески услуги на религиозни писания и информативен превод

Разделението на литературен превод. Превод на религиозни произведения и информативен превод показва само основната функция на оригинала, която трябва да бъде възпроизведена в превода. Всъщност във всеки от тези основни видове превод има по-малки подвидове със свои собствени характеристики, които влияят върху избора на стратегия за превод. По този начин научният превод, преводът на официални бизнес и социално информативни текстове, както и неофициалният превод. Превод на разговорни ежедневни текстове могат да бъдат приписани на информативен (нехудожествен, специален) превод.

Преводаческа услуга на научен тип превод

Научният превод е превод на текстове от специални области на знанието и целите на човешката дейност. Например в областта на икономиката, екологията и др. Сред научните текстове има преди всичко специални текстове, предназначени за професионалисти, и научно-популярни, предназначени за масовия читател.

Още информация за преводачески услуги тук.

За научния и видовете преводачески услуги – 1